Vill du vara en av de som kan berätta för dina barnbarn att du var med och stöttade miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat för att stoppa slamspridningen på våra åkrar?

Klicka på länken här om du vill bidra med minsta möjliga insats – ditt namn!

SLAM
Beskrivning av slam:

KRETSLOPPSPRODUKT – VÄXTNÄRINGSRESURS – RIK PÅ FOSFOR

Det låter väl bra?!

KRETSLOPPSPRODUKT
Lakvatten från soptippar, rester från sjukhusens obduktionsavdelningar, radioaktivitet från cancerbehandling och diagnoser vid sjukhusen, avlopp från biltvättar, processvatten från industrier, dagvatten från tak, gator och torg samt i vissa fall t o m gifter från rökgasreningen vid avfallsförbränning och mycket annat läskigt, blandat med växtnäring från urin och avföring. Innehållet är så gott som allt flytande avfall som alstras i samhället.

VÄXTNÄRINGSRESURS
Slammet domineras av olika typer av kemiskt avfall och giftiga ämnen i förhållande till det ringa innehållet av växtnäring. Förtydligande: För varje kilo fosfor sprids samtidigt, mer eller mindre dolt för jordbrukaren, 3 kilo avfallsmetaller.

RIK PÅ FOSFOR
Av omsättningen av lättillgänglig fosfor i det svenska jordbruket, utgör mängden i det slam som sprids endast cirka 2 procent.

Det här låter inte bra!

Någon som vill köpa en dunk och lägga på lilla grönsakslandet?
****************************************************************************
Offentliga medel används för att betala jordbrukare som tar emot slam. Det betyder att vi betalar för att få miljögifter i vår livsmedelsproduktion. Enligt tidningen Land (21/3 2014) får en jordägare som tar emot 5 000 ton slam 250 000 kronor för detta.
****************************************************************************
De animaliska livsmedlen innehåller ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam.

Vi bör inte äta fet Östersjöfisk oftare än högst 2 – 3 ggr per år enligt Livsmedelsverket. Men, det årliga intaget av samma miljögifter är väsentligt större från mjölk, ägg och kött eftersom vi konsumerar dessa livsmedel dagligen.
****************************************************************************
Där Sempers barnmatsingredienser odlas är slamspridning förbjuden. Det finns stora arealer som är så förgiftade att de inte får användas till barnmat. Men när barnet är två år och inte äter mat på barnmatsburk längre. Från vilka odlingsarealer får de i sig mat då? Som lite extra otrevlig info – idag finns inte ett gränsvärde för arsenik i livsmedel överhuvudtaget och därmed inte heller en särskild gräns för barnmat.
****************************************************************************
En enda slamgiva sprider ut motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar åkermark.
****************************************************************************
Jag tänkte. Det tog emot.

Vad händer i framtiden när all odlingsmark mer eller mindre förstörts? Då  kan man ju plantera gran- och tallskog på åkrarna och bryta odlingsmark på skogsmarkerna. Ja, för den har ju inte förstörts med slam (fast kanske med annat och försurning).

Jag blev lite glad.

Då gick jag in på Naturvårdsverkets hemsida och läste följande:

“Gödsling i skogsbruket röner ökat intresse från skogsvårdsforskare och skogsbolag. Slam skulle kunna användas för att gödsla skog och för att kompensera skogsmarken för de näringsämnen och baskatjoner (Ca, Mg, K) som urlakas på grund av försurning och intensivt skogsbruk.”

Slam i skogen. Slam till kantareller, blåbär, lingon och vildhallon. Slam till de vilda djuren.

Sedan var jag inte glad längre.

Vill du vara en av de som kan berätta för dina barnbarn att du var med och stöttade miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat för att stoppa slamspridningen på våra åkrar?

Klicka på länken här om du vill bidra med minsta möjliga insats – ditt namn!

 

Om det förekommer felaktigheter i texten så upplys mig gärna.

Källa:
http://renakerrenmat.se/pdf/Remissvar-Ren-Aker-Ren-Mat.pdf
http://www.semperbarnmat.se/information-fran-semper
http://www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avlopp/Avloppsslam/Anvandningsmojligheter-for-avloppsslam/
http://www.renakerrenmat.se/

  • Share on Tumblr