Vi som bor/har fritidshus här i Gärsjötorp har haft lite funderingar kring skogsmarken och sjön efter skogsbranden. Vår granne skrev ihop ett antal frågor och Länsstyrelsen i Västmanland har besvarat dem.

Frågor om sjön:

Eftersom skogen runt omkring sjön till största del är totalt sönderbrunnen så undrar jag vad detta innebär för sjön?

Vi har inte sett hur strandzonen ser ut runt sjön, men troligen kommer det avbrända vegetationstäcket göra att vi får en erosion från markerna runt. Sjön kommer nog att grumlas, men den effekten blir nog störst i början. Sjön kommer påverkas vattenkemiskt.

2.       Kommer det bli väldigt surt?

Gärsjön kommer påverkas, men hur stor effekten blir vet vi inte. Gärsjön var ganska sur redan innan branden så det finns risk att den kommer att vara rejält sur under en period. Försurrningseffekten beror på att svavel frigörs från svavelföreningar i växtligheten som brunnit. Detta ger upphov till bildning av svavelsyra i mark. Men på sikt kanske magnesium och kalcium från askorna ge en basisk effekt som neutraliserar. Det är inte otänkbart att effekten på sikt istället blir positiv, dvs Gärsjön blir mindre sur.

3.       Kommer sjön att behöva kalkas?

Nej, troligen inte. Sjön har inte kalkats tidigare och är inte heller lämplig att kalka pga att den har ganska kort omsättningstid. Eftersom vi inte vet hur den kommer påverkas riktigt är det dessutom omöjligt att beräkna rätt kalkdos.

4.       Hur påverkas växtligheten i sjön?

Förmodligen finns mest ganska försurningstålig växtlighet i sjön, men vi vet inte hur den kommer påverkas.

5.       Hur påverkas fiskarna?

Vad vi vet finns bara abborre och gädda i sjön. De är ganska försurningståliga. Rom och yngel är känsligare än vuxna individer så om det blir en försurningseffekt kommer reproduktionen gå dåligt under något/några år, men bestånden kommer troligen att återhämta sig. Mörten är försvunnen sen tidigare.

6.       Hur påverkas alla groddjur i och kring sjön?

Groddjur är känsliga. Troligen är Gärsjön tillräckligt sur redan för grodor inte ska reproducera sig något vidare i den (och dessutom rovfisk). Men det finns ju gott om våtmarker runt om och partier där branden inte varit så kraftig. Många grodor har förmodligen sökt skydd i våtmarkspartier med utströmmande grundvatten.

((Det här är blogginnehavarens kommentar. Grodor har reproducerat sig  i sjön i alla år vi har haft torpet. I alla fall en sort.))

((Det här är vår grannes kommentar efter detta inlägg:  “Inte bara en sorts groddjur utan tre sorter har förökat sig rikligt i/vid sjön varje vår sedan vi köpte stället 2001. Det rör sig om ”vanliga” bruna grodor, ”snabbgrodor”(ljusbruna med 2 längsgående mörkare streck på sidorna och som hoppar iväg blixtsnabbt med långa hopp)samt paddor (som majestätiskt går fram i lugnt gemak). Hoppas verkligen att inte dessa försvinner!”))

7.       Kan vi bada i vattnet?

Jag tror det, men jag skulle avvakta innan vi ser hur läget ser ut till nästa sommar.

8.       Kan vi vattna växter med vattnet?

Här är jag ingen expert, men det beror nog på växterna. Matjordar brukar ju vara ganska kalkrika och buffrade mot försurning, men tåligheten kan nog skilja sig betydligt åt mellan olika växter om det skulle visa sig att Gärsjön blir väldigt sur.

9.       Har ni fått in andra frågor som jag kan ha glädje av att få svar på gällande sjöar i brandområdet?

Vi har fått lite liknande frågor om vattenkvalitet och brunnsvatten. Om ni har en egen brunn skulle jag hålla koll på färg och smak och försöka få en analys av vattnet till våren. Än har det varit för torrt för att grundvattnet ska bli påverkat, men om det blir en blöt vår kanske.

Frågor om skogsmarken:

1.       Har hört att en del av området kommer bli naturreservat, stämmer det?

– Ja det stämmer. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar med att reda ut förutsättningarna för en framtida reservatsbildning. I arbetet har naturvärden, markägarnas intressen och resurser för att ekonomiskt ersätta markägare spelat en avgörande roll för hur en framtida reservatsbildning i området ska se ut. Länsstyrelsen har sammanfattat de prioriteringar som styr arbetet i ett nyligen upprättat inriktningsbeslut. Läs mer om inriktningsbeslutet:http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/nyheter/2014/Pages/naturreservat-i-brandomradet.aspx

2.       Jag förutsätter att de stora träd som fällts för att säkra vägarna kommer att tas bort (Det ser förskräckligt ut som det är just nu! Det räcker för oss att behöva se allt som är sönderbränt!)Vem tar bort dem och när?

– Skogsägarna kommer att ta bort de träden som har fällt och det kommer ske så snabbt som möjligt. Det är en prioritet.

3.       Kommer vägkanterna att hållas efter även om det blir naturreservat eller kommer vi bli totalt  ”invuxna” med ännu trängre vägar än i nuläget?

– Länsstyrelsens ambitioner vad gäller vägstandard regleras i normalfallet av om vägen är öppen för allmänheten eller inte. Hur vi kommer att hantera denna fråga kommer vi att veta mer om när det blir tydligare hur reservatet kommer att se ut och vilka vägar som ska tillgängligöras för allmänheten.

 

4.       Tar man hänsyn till oss som bor i naturreservatsområde så till vida att man håller efter skogen närmast våra tomter så att vi inte riskerar att träd faller över oss/in på våra tomter?

– Den situationen måste hanteras och det brukar i första hand ske genom att det i besluten om naturreservat medges möjligheter för reservatsförvaltaren att ta ner farliga träd i anslutning till bebyggelse m.m. eller motsvarande. Därefter får man hantera situationerna som uppstår från fall till fall.

 

5.       Hur får vi besked om när vi tryggt kan våga gå ut i icke nedbrunna resp nedbrunna skogsområden?

– Det kan dröja flera månader innan allmänheten får tillträda marken. Det är beroende på väderförhållanden. Vi hoppas på mycket regn och storm som kan fälla träden och vatten som kan släcka bränderna som finns nere i myrarna. Vi kommer att kommunicera på Länsstyrelsens webbplats samt andra kommunikationskanaler.