Uppvärmning
Ingenstans har jag funnit att det är förbjudet att värma upp ekologisk honung. Om jag har fel, rätta mig och hjälp mig gärna med källhänvisning. Det är väldigt vanligt att biodlare i större skala värmer upp sin honung till 40 grader. Svensk honungsföräldning som säljer honung med SBR-etiketten värmer upp sin honung till 72 grader.
Vi värmer inte upp vår honung.

Val av bi
Den lokala ekotypen i Sverige är det nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Andra biraser kan också fungera bra.
Vi har annan ras.

Du ska i första hand förnya bigårdarna med ekologiska bin
Det gör vi inte.

Låt bina fortplanta sig naturligt
Ekologiska djur bör fortplanta sig naturligt. Insemination är dock tillåten.
Våra bin fortplantar sig naturligt.

Naturligt material i bikuporna
Bikupor och material som används inom biodling ska huvudsakligen bestå av naturmaterial. En kupa där halva vikten, utan honung, utgörs av naturliga material anses bestå av huvudsakligen naturligt material. Det är bara naturliga produkter som får användas inne i kuporna som till exempel propolis, vax och vegetabiliska oljor. Vax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion, eller så kan du låta bina bygga ut eget vax.
Vi har träramar och träkupor. Vi har inte ekologiskt vax.

Placera bikuporna i närheten av ekologiskt odlade grödor
Du ska placera bikupor i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen kommer från ekologiskt odlade grödor eller grödor som odlas med metoder som är skonsamma för miljön. Du kan även placera bikupor i områden med vilda växter eller skogar.
Vi följer detta. Bin flyger max 3 km för att hämta sin föda och genom kupplacering kan man kontrollera detta.

Lämna kvar ett förråd av honung och pollen i kuporna
Vid slutet av produktionssäsongen är det särskilt viktigt att du lämnar kvar ett tillräckligt förråd av honung och pollen i kuporna så att bina överlever vintern. Du får bara utfodra bisamhällena om samhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden.
Då Sverige på grund av sitt klimat många gånger kan ha långa vintrar är det därför tillåtet att vinterfodra bina som ett komplement till den honung man lämnar kvar i kupan. Utfodringen ska då göras med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerad sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.
Vi lämnar lite honung och pollen i kuporna. Vi fodrar med bifor, en icke ekologiskt inverterat sockerlösning och socker.

Förebyggande behandling mot sjukdomar
Du får skära bort drönarlarver i syfte att begränsa angrepp av varroakvalster. Du kan även använda myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer för att bekämpa varroakvalster. För att förebygga att sjukdomar sprids är det viktigt att du rengör och desinficerar bikuporna. Det är tillåtet att använda ånga eller öppen låga.
Vi följer detta.

Så här behandlar du bisamhällen om de blir sjuka
Om bisamhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska du behandla dessa omedelbart. Läkemedel får i vissa fall användas i ekologisk biodling. Om behandling sker ska allt vax ersättas med vax från ekologisk biodling. Behandlade bisamhällen måste också på nytt genomgå omställning.
Vi följer detta. Vi har inte ekologiskt vax.

Skydda kuporna mot skadegörare
För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor mot skadegörare får du använda råttgift, bara i fällor, och andra lämpliga produkter. Till höger i vägledningen hittar du detaljerade bestämmelser för vilka produkter du får använda.
Vi använder inte gifter alls mot skadegörare.

När du utvinner honung
Du får inte använda kemiska medel som motar bort bina från vaxkakorna när du skördar biodlingsprodukter. Det är inte heller tillåtet att skatta honung från vaxkakor som innehåller larver
Vi följer detta.

Rutinmässiga stympningar är inte tillåtna
Du får inte stympa bidrottningar genom att till exempel klippa vingarna av dem.
Vi klipper en bit av ena vingen. Om vi inte skött vår syssla och missat en svärmcell/drottningcell och samhället svärmar, då kan drottningen inte flyga iväg med halva samhället, utan gör istället en loop och hamnar på marken. Det leder till att arbetsbina flyger tillbaka in i kupan till den nya drottningen istället för att flyga iväg med en svärm som vi eventuellt inte längre har kontroll på och som på så vis kan sprida sjukdomar. Den gamla klippta drottningen hittar vi i gräset om vi har tur, och vi kan använda henne till ett samhälle som eventuellt saknar drottning.

Jämförelsen är enbart gjord mot de punkter Jordbruksverket tar upp på sin första sida om Ekologisk biodling.

Vill du läsa mer om ekologisk biodling kan du göra det här:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/binochhumlor/ekologiskbiodling.106.2399437f11fd570e67580001855.html

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion:
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/Ekologisk_produktion.pdf

  • Share on Tumblr