Sverige har ett nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Alla som får medel ur nationella programmet ska redovisa resultatet av projekten och hur pengarna har använts. Rapporterna ligger på jordbruksverkets hemsida.

Jag tänker mig att rapporterna är/borde vara en enorm kunskapsbank. Några få utför projekt av värde, men vi alla kan dela resultatet. För året 2013 delades 5 000 000 kr ut. Det ska alltså finnas information för 5 000 000 kr eller kanske mer. Värdet av en rapport kan vara mycket högre än vad den kostat. Sen kan det såklart vara tvärtom också. Själv tänker jag för första gången läsa rapporterna och se om det tillför mig och min lilla verksamhet något.

Rapporter:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/nationellahonungsprogrammet.4.76ca33bb127af0b508c80003175.html

Sammanställning över fördelning av medel inom Nationella honungsprogrammet verksamhetsåret 2014:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe44706da4/1389347172822/Sammanst%C3%A4llning+%C3%B6ver+f%C3%B6rdelning+av+medel+inom+NP+2014.pdf

  • Share on Tumblr