Kvällsnöje: googla runt. Sökord: oljeväxter och raps.

2002 publicerades följande:

“För att svensk biodling ska ha bra möjligheter att producera honung måste vi ha minst 100 000 ha oljeväxter i landet. Finns tillräckligt med raps i slättbygderna kommer detta att även vara till nytta för andra pollinatörer än bin.”

2014 är den odlade arealen av raps och rybs preliminärt 96 600 hektar. Det är en minskning med 29 100 hektar (‑23 %) jämfört med år 2013.  Alltså var den odlade arealen raps och rybs 125 700 hektar år 2013.

1. Är det för den svenska honungsproduktionens det odlats/odlas så mycket oljeväxter?
2. Mellan 2002 och 2013 har oljeväxtskörden lite mer än fördubblats.
3. Har den svenska honungsproduktionen fördubblats sedan 2002?
4. Skulle honungproduktionen minska proportionellt med oljeväxtodlingens minskning?
5. Har det varit/är det gynnsamt för vildbina med icke ekologiskt/kravodlade oljeväxter?
6. Har eventuell konkurrens om rapsen mellan vilbin och honungsbin någon betydelse?
———————————————————————————————————————————–
“Genom att placera två bisamhällen/ha i oljeväxterna får biodlarna drygt 100 kg honung.”

Det låter bra. Man kan alltså få en produktion på 100 kg honung per samhälle om man ställer ett samhälle på både höst- och vårraps. Ett räkneexempel på kul:

Jag förutsätter att man får lika mycket honung på raps som rybs och avrundar de 125 700 ha till 126000 ha. Om alla fält pollineras med 2 samhällen går det åt 252 000 st. Det kan dock vara samma samhällen på vår- och höstutsäde. Då räcker 126 000 samhällen. Det kan även fungera att flytta samhällen från södra Sveriges odlingar och ta vid när det börjar blomma norrut. Då minskar det behovet av antal samhällen ytterligare.

252 000 * 50 kg= 12 600 000 kg (Oj) 12 600 ton (Kommer ett särskilt om-inlägg senare beträffande honungsproduktion mm)

Hur många hektar raps och rybs pollineras av honungsbin  i Sverige?
———————————————————————————————————————————–
Jag språkade med en odlare, som åkt på pollineringsuppdrag på oljeväxter. Denne menade, att det inte ger så mycket mer mot att ha bisamhällena någon annanstans. Det var en biodlares syn på saken. Kan säkert bero på var man bor och hur starka samhällena är vid tidpunkten i fråga mm.
———————————————————————————————————————————–
Hittar information från 2008 om ökad skörd för pollinerade rapsfält. Där menar man att biet betalar sig bra:

“Med ett rapspris på 4 kronor per kilo kan insektspollineringen öka intäkten med 500-7000 kronor per hektar.”
Det handlar då om 3 samhällen per hektar. Intäkten ökar och minskar såklart med rapspriset.

Anledningen till att flytta bin till oljeväxter om det inte ger så mycket mer än andra dragväxter, vore väl att man får bra betalt för tjänsten pollinering. Följande finns att läsa på jordbruksverkets hemsida:

“Priset på bisamhällen varierar regionalt men är oftast 100-200 kronor per samhälle i oljeväxter och 400-600 kronor per samhälle i klöverfrö, frukt och bär.”

Med neonikotiner i åtanke, som eventuell orsak till bidöd, vilket enligt nedan är taget ur luften, så känns 100-200 kronor som ett hån. Även om det vore taget ur luften låter det orimligt lite.
———————————————————————————————————————————–
I ett öppet brev till Lena Ek angående neonikotinfrågan plockar jag två citat :

“De gula rapsfälten i Sverige riskerar att försvinna!”
“Den betningsmetodik som används på rapsfröer, ger en betning av mycket hög kvalitet, där risken för kontaminering är mikroskopisk.”

I brevet nämns inte ett ord om hur bekymrade författarna är för hur det ska gå med den svenska honungsproduktionen, och det är väl i och för sig mer än rimligt. Men jag tror inte att författarna till brevet ligger sömnlösa på grund av eventuellt honungsproduktionsbortfall. Inte jag heller.

Min förhoppning är att fler och fler ska efterfråga ekologiska/krav-produkter. Om t ex den krav/ekologiska svenskproducerade köttproduktionen ökar markant och dessa djur ska äta svenskt ekologiskt/krav-proteinfoder i form av åkerböna, ärtor och raps, så lär produktionen av dessa grödor öka. Markant. I dessa grödor är vildbin de viktigaste pollinatörerna. Om vi sedan bara köper ekologisk rapsolja. Och om vi bara köper ekologiskt Bregott… Och om…

…så kommer både vilda pollinatörer, honungsbin och rapsodlare att behövas och de gula rapsfälten behöver inte försvinna!

Kanske har jag fel i allt. Men så kan det bli när man googlar, väljer att citera valda delar och sedan skriver om saker man inte vet något om.

Källa:
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00199.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1401/JO16SM1401_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3a3862f81373bf24eab8000878/1336986870083/Pollinering+av+%C3%A5kerb%C3%B6nor+med+jordhumlor.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1402/JO10SM1402_ikortadrag.htm
http://www.svenskraps.se/medlem/pressmeddelanden/2013-02-01_De-gula-rapsfalten-i-Sverige-riskerar-att-forsvinna.pdf
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00696.pdf
http://www.jordbruksverket.se/pollinering

 

  • Share on Tumblr